Meddelelse om databeskyttelse

Desitin Pharma A/S ("Desitin") tager sin forpligtelse til at beskytte brugernes personoplysninger meget alvorligt. Følgende meddelelse om databeskyttelse beskriver, hvilke personoplysninger der indsamles fra brugerne på dette website, og hvad de bruges til.

 

Du kan se og printe hele meddelelsen her.

 

 

1.      Den dataansvarlige

 

Den dataansvarlige for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med denne online-service er Desitin Arzneimittel GmbH ("Desitin"). Eventuelle undtagelser er anført i denne erklæring om databeskyttelse.

Du kan kontakte os som følger:

 

Desitin Pharma A/S

Havnegade 55, st. tv.

1058 København K

Danmark

Tlf.: +45 33730073

Mail: desitin@desitin.dk

 

 

2.      Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver

 

Hvis du har spørgsmål til denne erklæring om databeskyttelse eller generelt om Desitins behandling af dine oplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

 

Desitin Pharma A/S

Havnegade 55, st. tv.

1058 København K

Danmark

Mail: desitin@desitin.dk

 

 

3.      Behandling af personoplysninger

 

Personoplysninger er alle oplysninger, der henviser til en identificeret eller identificerbar fysisk person såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, foto eller onlineidentifikatorer. Når vi behandler personoplysninger, betyder dette – for eksempel – at vi indsamler, gemmer, bruger, overfører eller sletter sådanne oplysninger. Nedenfor følger først en nærmere beskrivelse af behandlingsformål og -grundlag og herefter en nærmere beskrivelse af de enkelte kategorier af personoplysninger, som vi indsamler.

 

3.1.   Behandlingsformål og -grundlag

 

Vi og vores serviceleverandører behandler dine personoplysninger til de nedenfor anførte formål. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at hvis det lovlige behandlingsgrundlag er "legitime interesser", gælder der en særlig ret for dig til at gøre indsigelse mod behandlingen (se afsnittet Brugernes rettigheder):

 

 

Nr.

Behandlingsformål

Behandlingsgrundlag

Beskrivelse af evt. legitim interesse i at foretage behandlingen

 

 

1.

Stille et website til rådighed for offentligheden i henhold til vores Brugervilkår

Opfyldelse af kontrakt henholdsvis vores legitime interesse

Vi har en legitim interesse i at være til stede på internettet, også for ikke-registrerede brugere, for at oplyse om vores virksomhed generelt.

 

2.

Stille et adgangsbeskyttet websiteområde til rådighed for registrerede brugere (kun lægefagligt personale)

 

Opfyldelse af kontrakt

 

3.

Indsamle statistik om brugen af websitet (såkaldt webanalyse)

 

Legitim interesse

Vi har en legitim interesse i at indsamle oplysninger om brugen af websitet, særligt for at kunne forbedre vores tilbud.

4.

Finde fejl og garantere systemsikkerhed, herunder opdage og spore uautoriserede adgangsforsøg og uautoriseret adgang til vores webserver

 

Overholdelse af vores retlige forpligtelser inden for informationssikkerhed samt vores legitime interesse

Vi har en legitim interesse i at eliminere fejl, garantere systemsikkerheden og opdage og spore uautoriseret adgang eller uautoriserede adgangsforsøg.

5.

Beskytte og forsvare vores rettigheder

 

Legitim interesse

Vi har en legitim interesse i at beskytte og forsvare vores rettigheder.

 

 

3.2.    Automatisk indsamlede oplysninger

 

Mens du besøger vores website, indsamler Desitin i webserverens såkaldte logfiler automatisk følgende adgangsoplysninger, som er relevante af hensyn til systemsikkerhed og informationssikkerhed. Der er særligt tale om følgende oplysninger:

 

 • hvilket domæne og hvilken host du bruger internettet fra,
 • hvilken internetadresse den webside har, hvorfra du via et link er kommet til vores website,
 • dato og klokkeslæt,
 • hvor længe du har besøgt vores website, og hvilke sider du har været inde på,
 • hvor mange oplysninger der er overført,
 • din computers IP-adresse,
 • operativsystem og oplysninger om den anvendte browser, herunder eventuelle installerede tillægsprodukter (fx til flash player), og
 • http-statuskode (fx "Request successful" eller "Requested file not found").

 

Logfilerne gemmes i op til 7 dage med henblik på at kunne spore fejl og garantere systemsikkerheden, herunder opdage og spore uautoriserede adgangsforsøg og uautoriseret adgang til vores webservere, hvorefter de slettes, medmindre der i mellemtiden er opstået mistanke om, at der er sket ulovlig adgang til vores webservere. Logfilerne analyseres kun, hvis der er tale om sådan mistanke, og kun af autoriserede personer. Logfiler, som fortsat skal gemmes til bevismæssige formål, slettes ikke, før den konkrete sag er endeligt afklaret, og kan overgives til efterforskningsmyndigheder eller advokater i nødvendigt omfang. Logfilerne gemmes herudover også til webanalyseformål, dog uden (den fulde) IP-adresse. I forbindelse med webanalyse bruges filerne kun i aggregeret form (se også afsnittet Webanalyse).

 

3.3.    Behandling af andre personoplysninger

 

Der sker kun indsamling af personoplysninger eller virksomhedsoplysninger, når du frivilligt giver oplysningerne til os, fx når du lader dig registrere hos Desitin, bestiller brochurer eller henvender dig til Desitin via en kontaktformular. Der sker kun indsamling, behandling og brug af disse oplysninger, i det omfang dette er nødvendigt for det pågældende formål og lovligt eller sker på grundlag af dit samtykke (fx for at ekspedere en bestilling på brochurer, for at registrere dig og efterfølgende bekræfte, at du har fået adgang til de adgangsbeskyttede områder på vores website, eller for at besvare en henvendelse). Dine oplysninger bliver ikke kædet sammen med de automatisk indsamlede oplysninger.

 

3.4.    Det adgangsbeskyttede område på Desitins website

 

I overensstemmelse med lovgivningen om lægemiddelreklame er adgangen til særlige steder på Desitins website ("adgangsbeskyttet område") forbeholdt lægefaglige personer. For at få adgang til dette område, kan du registrere hos os ("Desitin login").

 

Når du registrerer dig for at få et "Desitin Login", beder vi dig oplyse visse personoplysninger såsom fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, profession og andre frivillige oplysninger. Du kan altid ændre eller slette de oplysninger, du giver os, hvis du måtte ønske dette. Hvis du sletter oplysninger, som er obligatoriske i forbindelse med registrering (sådanne oplysninger er angivet med en asterisk *), har du dog ikke længere adgang til det adgangsbeskyttede område med dit "Desitin Login". Bemærk venligst i denne forbindelse også de oplysninger, der er anført i afsnittet Pligt til at give os oplysninger.

 

Når du har ladet dig registrere for at få et "Desitin Login" til det adgangsbeskyttede område, giver vi dig et såkaldt SessionsID. Med dette ID kan vi føre dig videre til din konto, således at du ikke behøver at gentage hele login-processen i samme browsersession. Når din browsersession er ophørt, eller når du har logget ud, slettes dit sessionsID igen.

 

Du kan til enhver tid afbryde din adgang til det adgangsbeskyttede område på Desitins website. I så fald skal du vælge "Slet konto" inde på din konto under "Ændring af brugerdata". Alternativt kan du kontakte os som anført i afsnittet Kontakt. Bemærk venligst, at hvis du vælger at afbryde din adgang på denne måde, sletter vi kun oplysninger, som vi ikke er forpligtet til at opbevare i henhold til lovgivningen.

 

 

3.5.        Modtagere af personoplysninger

 

3.5.1.     Videregivelse af oplysninger til andre dataansvarlige (generelt)

 

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt kun, i det omfang dette er nødvendigt for det konkrete formål, og de videregives kun til andre dataansvarlige, hvis dette er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, hvis vi eller tredjemand har en legitim interesse i sådan videregivelse, eller hvis du har givet dit samtykke hertil. Desuden kan dine personoplysninger videregives til andre dataansvarlige, i den udstrækning vi er forpligtede til at videregive disse som følge af lovbestemmelser eller gyldige afgørelser fra offentlige myndigheder eller kompetente domstole.

 

3.5.2.      Serviceleverandører (generelt)

 

Desitin forbeholder sig ret til at antage serviceleverandører til databehandling (eksempelvis kan Desitin overlade det til en serviceleverandør at sende dig informationsmateriale, som du har anmodet om at modtage, og virksomheden, som står for forsendelsen, skal kende dit navn og din adresse og vide, hvilket materiale du har anmodet om at modtage). I sådanne situationer indgår Desitin databehandleraftaler med serviceleverandørerne i det nødvendige omfang.

 

Konkret er der tale om følgende typer serviceleverandører:

 

 • IT-serviceleverandører (teknisk support), Tyskland,
 • Leverandører af analyseværktøj beliggende i Tyskland (se også afsnittet Webanalyse).

 

3.5.3.     Overførsel til modtagere i lande uden for EØS

 

Vi kan endvidere overføre personoplysninger til modtagere, der er beliggende uden for EØS i såkaldte tredjelande (fx serviceleverandører, der arbejder for os som databehandlere). Lande uden for EØS er lande, som ikke er en del af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvilket fx gælder USA. I så fald sikrer vi os forud for overførslen, at der enten er et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau hos modtageren (fx baseret på en afgørelse fra EU-Kommissionen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i det pågældende land i henhold til persondataforordningens art. 45, baseret på modtagerens selvcertificering i forbindelse med Privacy Shield-aftalen mellem EU og USA tillige med EU-Kommissionens tilsvarende afgørelse om beskyttelsesniveauets tilstrækkelighed i henhold til persondataforordningens art. 45 eller baseret på en af EU-Kommissionen godkendt aftale om EU's såkaldte standardkontraktbestemmelser indgået med modtageren i henhold til persondataforordningens art. 46), eller også at du har givet dit samtykke til overførslen.

 

Hvis du ønsker at modtage en oversigt over modtagere i tredjelande og en kopi af de særligt aftalte regler for at sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, kan du kontakte os som anført i afsnittet Kontakt.

 

 

3.6.      Opbevaring af oplysninger og opbevaringsperioder

 

Som udgangspunkt gemmer vi dine oplysninger, så længe dette er nødvendigt for at kunne stille websitet med tilhørende tjenester til rådighed, eller så længe vi har en legitim interesse i at gemme dem længere (eksempelvis kan vi stadig have en legitim interesse i at sende markedsføringsmateriale pr. post, efter at kontrakten er opfyldt). I alle andre tilfælde sletter vi dine personoplysninger, bortset fra oplysninger, som vi fortsat skal opbevare for at overholde vores forpligtelser i henhold til lovgivningen (eksempelvis er vi forpligtet i henhold til opbevaringsreglerne i den skatteretlige og erhvervsretlige lovgivning til at opbevare dokumenter såsom kontrakter i en vis periode).

 

Følgende oplysninger opbevares i følgende tidsrum:

 

 • Automatisk indsamlede oplysninger (af sikkerhedsårsager): 7 dage
 • Analyseværktøjet Matomo: Oplysninger gemmes permanent i anonymiseret form
 • Registreringsoplysninger: Disse oplysninger gemmes, indtil du selv sletter dem eller beder os om at slette dem; inaktive registreringer slettes efter 4 år
 • Oplysninger, som du har stillet til rådighed for os ved bestilling af en brochure, slettes efter 1 år
 • For yderligere oplysninger om, hvor længe de cookies, vi bruger, bliver opbevaret, se afsnittet Cookies

 

 

4.    Cookies

 

På Desitins website benyttes der såkaldte cookies på nogle af websiderne. Cookies er små filer, som lagres på brugerens computer i forbindelse med besøg på et website. Cookies kan gemme forskellige typer oplysninger og hjælpe med at levere yderligere funktioner (og således gøre websitet som sådant mere brugervenligt, effektivt og sikkert). Hvis der benyttes cookies, indeholder disse ingen personoplysninger, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke hertil.

 

Vi benytter cookies i forbindelse med registreringsprocessen for at gøre det nemmere løbende at tilgå et adgangskodebeskyttet onlinemiljø, da oplysningerne i cookien betyder, at du ikke behøver at indtaste bruger-ID og evt. adgangskode igen. Herudover benytter vi cookies i forbindelse med bestillingsformularer, således at du ikke skal indtaste dine personoplysninger igen i løbet af dit besøg på vores website. I begge tilfælde er der tale om såkaldte sessionscookies, der slettes automatisk, når du lukker din browser.

 

Desitin benytter også såkaldte analysecookies i forbindelse med webanalyse (se afsnittet Webanalyse.

 

Nedenstående oversigt viser de cookies, vi benytter, med angivelse af de forskellige typer cookies, formålet med at bruge dem, samt hvor længe de opbevares.

 

Formål med cookie

 

Cookietype

Applikationens navn

Cookies navn

Opbevaringsperiode

Funktionscookie

Permanent

Henvisning til cookie

 

cb-enabled

1 år

Funktionscookie

Session

Valg af skriftstørrelse

 

 

7 dage

Analyse

Session

Matomo (tidligere Piwik)

 

_pk_ses.1.4758

Browsersession

Analyse

Permanent

Matomo (tidligere Piwik) ID

(allokering: besøg af samme bruger på forskellige tidspunkter)

 

_pk_id.1.4758

1 år

 

Du kan naturligvis indstille din browser, således at den ikke gemmer vores cookies på din harddisk, og dette gør du ved at vælge "Accepter ikke cookies" i dine browserindstillinger. Bemærk venligst, at hvis du fravælger cookies i dine browserindstillinger, kan der være funktioner på vores website, som du ikke længere vil kunne benytte, eller som ikke længere vil være let tilgængelige.

 

Dine muligheder for at indstille din browser til at fravælge cookies gælder ikke for cookies, der modtages fra andre udbydere, når du besøger tredjemands websites.

 

5.       Webanalyse

 

5.1.    Matomo (tidligere Piwik)

 

Vores website bruger webanalysetjenesten Matomo til at analysere trafikken på websitet. Matomo opretter Cookies til analyse af logfiler, der viser, hvordan du bruger vores website. Disse oplysninger opbevares på en server i Tyskland. Som bruger forbliver du anonym for os, da din IP-adresse anonymiseres, før oplysningerne gemmes. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand. Hvis du ikke ønsker, at disse oplysninger gemmes og analyseres, kan du ændre dine browserindstillinger for cookies. Dette kan medføre, at du ikke længere kan bruge alle funktioner på vores website.

Du kan også gøre indsigelse mod, at der sker indsamling og analyse af dine oplysninger med dette værktøj, ved at klikke her.

6.      Links til eksterne websites

 

Vores online-service kan indeholde links til tredjemands websider. Vi har ingen indflydelse på behandlingen af eventuelle personoplysninger, der måtte overføres til tredjemand ved at klikke på sådanne links (fx din IP-adresse eller URL-adressen for det sted på vores website, hvor linket er anført). Vi påtager os intet ansvar for tredjemands behandling af sådanne personoplysninger. I disse tilfælde gælder den pågældende tredjemands meddelelse om databeskyttelse.

 

 

7.      Sikkerhed

 

Vores medarbejdere og servicevirksomheder, der leverer ydelser til os, har tavshedspligt og er forpligtet til at overholde gældende regler og lovgivning om databeskyttelse.

 

Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at garantere et sikkerhedsniveau, der passer til de involverede risici, og for at beskytte dine oplysninger, som vi administrerer, særligt imod eventuelle risici som følge af utilsigtet eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med den teknologiske udvikling.

 

 

8.      Fortrolighed af e-mails

 

Hvis du sender en e-mail til Desitin via dette website, sendes disse oplysninger i krypteret form.

 

 

9.     Dine rettigheder som registreret

 

Udøvelse af dine rettigheder: Hvis du som registreret ønsker at udøve dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os som anført i afsnittet Kontakt. I denne forbindelse bedes du venligst sikre dig, at vi kan foretage en sikker identifikation af dig.

 

Ret til oplysning og indsigt: Du har ret til at blive oplyst om vores behandling af dine personoplysninger. Du kan bede os bekræfte, om vi behandler personoplysninger om dig, og du har ret til indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

 

Ret til berigtigelse og sletning: Hvis dine oplysninger er ukorrekte eller ufuldstændige, kan du forlange, at dine oplysninger berigtiges eller fuldstændiggøres. Hvis vi har videregivet dine oplysninger til tredjemand, oplyser vi om berigtigelsen i det nødvendige omfang i henhold til lovgivningen.

 

Du har ret til at få slettet dine personoplysninger hos os, hvis de juridiske betingelser herfor er opfyldt. Dette gælder især, hvor:

 

 • dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, som de er indsamlet til,
 • det lovlige behandlingsgrundlag var dit samtykke alene, og du har trukket samtykket tilbage,
 • du har gjort indsigelse mod direct marketing,
 • du har på baggrund af din særlige situation gjort indsigelse mod, at oplysningerne behandles med vores legitime interesser som behandlingsgrundlag, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen,
 • dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt, eller
 • dine personoplysninger skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse.

 

Når vi videregiver dine oplysninger til tredjemand, oplyser vi om sletningen i det nødvendige omfang i henhold til lovgivningen. Bemærk venligst, at der gælder visse begrænsninger for din ret til sletning. Eksempelvis er vi ikke forpligtet eller berettiget til at slette oplysninger, som vi stadig er forpligtet til at opbevare i henhold til lovgivningen. På samme måde kan du ikke forlange, at vi sletter oplysninger, som er nødvendige for os, for at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.

 

Begrænsning af behandling: Du kan forlange, at vi begrænser behandlingen af dine oplysninger, hvis de juridiske betingelser herfor er opfyldt. Dette gælder især, hvor:

 

 • du bestrider rigtigheden af dine personoplysninger, og indtil vi har kunnet berigtige oplysningerne eller bekræfte deres rigtighed,
 • behandlingen er ulovlig, og du anmoder om, at brugen af personoplysningerne begrænses i stedet for at anmode om sletning (jf. også ovenfor),
 • vi ikke længere har brug for at behandle dine oplysninger, men du har brug for oplysningerne, for at et retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares,
 • du har gjort indsigelse mod behandlingen af personlige årsager, og indtil det kan fastslås, om dine interesser går forud for vores.

 

Hvis du har ret til at begrænse behandlingen, markerer vi de pågældende oplysninger for at sikre, at disse oplysninger fremover kun vil blive behandlet inden for de snævre rammer, der gælder for sådan begrænset behandling (dvs. især for at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, eller på grundlag af dit samtykke).

 

Ret til dataportabilitet: I henhold til persondataforordningen, som træder i kraft den 25. maj 2018, har du endvidere ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig, som du selv har givet til os, og til at anmode os om at transmittere disse oplysninger til tredjemand, hvis dette er teknisk muligt.

 

Ret til indsigelse: Du har af grunde, der vedrører din særlige situation, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvor behandlingsgrundlaget er vores legitime interesser. Du kan endvidere til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger til markedsføringsformål. Bemærk venligst i denne forbindelse afsnittet Oplysning om din ret til at gøre indsigelse.

 

Tilbagetrækning af samtykke: Hvis du har givet os dit samtykke til behandlingen af dine oplysninger, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage med virkning for fremtiden. Dette vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der er foretaget, før du trak dit samtykke tilbage.

 

Ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden: Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet. I denne forbindelse kan du kontakte Datatilsynet eller vores tyske kompetente tilsynsmyndighed. Vores tyske kompetente tilsynsmyndighed er:

 

Der  Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

("Den ansvarlige for databeskyttelse og informationsfrihed i Hamburg")

Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Tyskland
Telefon: +49 40 428 54 - 4040
Telefax: +49 40 428 54 - 4000
E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

 

 

10.    Pligt til at give os oplysninger

 

Du kan godt besøge vores website uden at give os nogen personoplysninger. For at blive registreret og kunne bruge dit "Desitin Login" skal du dog give os de personoplysninger, der er nødvendige for at oprette og opfylde kontrakten (fx navn, adresse og e-mailadresse). Vi har markeret disse obligatoriske oplysninger med en asterisk *. Hvis du ikke ønsker at give os disse oplysninger, kan du desværre ikke få et "Desitin Login".

 

11.     Ændring af erklæring om databeskyttelse

 

Desitin forbeholder sig ret til at ændre indholdet af denne erklæring om databeskyttelse i overensstemmelse med lovgivningens krav. Vi offentliggør ændringer på dette website, som er væsentlige for dig eller har betydning for dig, og varsler de berørte registrerede brugere om ændringerne. Du bedes også selv holde dig løbende opdateret om eventuelle ændringer i denne erklæring om databeskyttelse på vores website.

 

12.     Kontakt

 

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du gøre dette på den adresse, der er anført i afsnittet Den dataansvarlige.