Brugerbetingelser

Informationer, oplysninger, dokumenter og grafik fra Desitin Pharma A/S ("Desitin"), der offentliggøres på websitet www.desitin.dk ("websitet"),er udelukkende beregnet til informationsformål; de hverken kan eller skal erstatte lægelig rådgivning. De er ikke tænkt som hjælp til selvdiagnose og skal heller ikke tjene til en behandling uden professionelle medicinske specialister. Websitet www.desitin.dk fremkommer ikke med medicinske eller andre råd og anbefalinger. Websitets indhold overholder de gældende retlige regler og forskrifter og er udelukkende beregnet til danske brugerei kongeriget Danmark. Desitin kan ikke holdes ansvarligt (hverken udtrykkeligt eller stiltiende) for informationernes korrekthed og fuldstændighed eller aktualitet. Desitinforbeholder sig ret til at ændre indholdet på websitet til enhver tid uden forudgående at meddele dette eller grunden herfor.

 

Som bruger anerkender du Desitins brugerbetingelser i den til enhver tid gældende aktuelle version.Venligst husk selv atfølge med i disse brugerbetingelsers aktualiseringer.


1. Ophavsret

På vort website får brugerne også adgang til ophavsretligt beskyttet materiale, som f.eks. redaktionelle bidrag eller design af websites og andre beskyttede værker indenfor tekst, billeder og grafik.  Desitintillader private eller selvstændige brugere (f.eks. læger, apotekere og andre institutioner som sygekasser, velgørende foreninger, selvhjælpsgrupper) at downloade sådanne indhold og udskrive dem i det omfang, rettighederne overholdes. Der skal i depågældende tilfælde henvises til Desitin Pharma A/S ophavsret på hver privat kopi af udgivelsen eller dele heraf, i form af en copyright-henvisning (se også punkt 10.). Brugeren er ikke berettiget til nogen videregående brug eller afbenyttelse, såsom ændringer, massekopiering, videresalg eller offentlig fremstilling af websites og indhold (hverken som helhed eller dele heraf).


2. Varemærker og andre industrielt beskyttede rettigheder

Produktnavnene på Desitin websitet er uanset skriftstørrelse eller tilstedeværelsen af et mærkevaresymbol, varemærker tilhørende Desitin Pharma A/S, dets partnere eller licensgivere. Uberettiget brug af disse mærker forbydes udtrykkeligt og vil blive retsforfulgt i henhold til gældende ret og lov. Det samme gælder for alle andre kendemærker, der ganske vist ikke er produktnavne, men som ligeledes er underlagt ophavsret, som f.eks. mærket og den kommercielle betegnelse ”Desitin". Derudover indeholder nogle af siderne fremstillinger af billeder eller produkter, der er underlagt beskyttede rettigheder i Danmark og andre lande og som ejes af DesitinPharma A/S, eller som kun må bruges på internetsider med tredjeparts samtykke. Sådanne må ikke bruges/kopieres uden skriftligt samtykke fra Desitin Pharma A/S.


3. Hjemmesidernes oppetid

Desitinbestræber sig på at sikre sit website en kontinuerlig oppetid. Det kan dog ikke udelukkes, at www.desitin.dk i korte perioder og uden varsel ikke er tilgængelig af tekniske eller vedligeholdelsesmæssige årsager. Brugerne har intet påkrav om at websitets indhold skal være uafbrudt tilgængeligt.


4. Garanti og ansvar

Desitin garanterer ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af websitets indhold. Alle informationer, henvisninger, anbefalinger og oplysninger gives uden retlig forbindende. Indhold, der publiceres på hjemmesiden www.desitin.dk kan muligvis indeholde redaktionelle, tekniske og typografiske fejl. Desitinhar intet ansvar herfor og forbeholder sig retten til enhver tid at foretage ændringer.

Desitins ansvar begrænses til udelukkende at omfatte tilfælde af forsætlig og grov uagtsomhed og ansvar i henhold til retligt og lovligt påkrævede regler og forskrifter.

Desitin Pharma A/S overtager intet ansvar for eventuelle direkte eller indirekte, tilfældige eller følgeskader, der skyldes besøg på hjemmesiderne hørende ind under www.desitin.dk eller brugen hhv. anvendelsen af de på websitet publicerede informationer, dokumenter, henvisninger eller anbefalinger.

Desitin overtager intet ansvar og hæfter ikke for tredjeparts uberettigede adkomst til websitets indhold eller overførsel af computervira, computerorme, trojanske heste eller andre skadelige programmer. Brugeren er forpligtet til selv at træffe beskyttende forholdsregler for sin egen computer mht. sådanne skadelige programmer, især til at installere en antivirus-software og de dertil hørende aktuelleantivirus-definitioner. Desitins hjemmesider giver også brugeren tilgang og kendskab til informationer og data, hvis indhold og formDesitinikke har nogen indflydelse på eller kontrol over (tredje parts informationer). Desitinovertager intet ansvar for sådanne tredjeparts informationer. Samme gælder især for elektroniske henvisninger (links) til fremmede websites (se også punkt 7.). Sådanne links bruges udelukkende som informationer og yderligere service for brugerne. Henvisninger til andre internetpublikationer skal ikke forstås som anbefalinger for det respektive foretagende, dets produkter eller tjenesteydelser. De publicerede indhold har ingen sammenhæng med Desitin Pharma A/S. Desitinovertager intet ansvar for disse informationereller tredjeparts data og tager dem ikke til sig som sine egne. Dette gælder især for tredjeparts fuldstændighed, rigtighed eller rettighed eller overensstemmelse med gældende retlige, lovlige eller andre gældende eller bindende regler.

 

5. Produkter med globalt salg

Hjemmesiden kan indeholde informationer om produkter og tjenesteydelser, der tilbydes globalt, men ikke nødvendigvis kan fås alle steder. En henvisning til et produkt eller en serviceydelse på et Desitin website udsiger ikke, at et sådant produkt eller en sådan tjenesteydelse kan fås på brugerens respektive opholdssted.

Informationer, der offentliggøres på dette website beror på de i Danmark gyldige tilladelsesrammer. Brugere, der ikke har bopæl i Danmark, skal derfor være opmærksomme på, at enkelte produkter, der er nævnt på websitet muligvis ikke er tilladte i deres land eller at disse kan være underkastet forskellige lovkrav eller myndigheders forskrifter i de respektive lande og at der muligvis er tale om forskellige slags krav til produktinformationerne.

 

6. Links til denne side

Det er tilladt at linke til Desitin-hjemmesiderne såvel til startsiden som til undersiderne (såkaldte "deep links"), forudsat:

(a)   den dybt linkedeDesitin-hjemmeside har et link til sin egen startside, og

(b)   den dybt linkede Desitin-hjemmesides internetadresse fremgår tydeligt for brugeren.

Det er ikke tilladt f.eks. at linke til dele afDesitin-hjemmesider, såsom „frames“, „includes“, „pop-ups“ eller PDF-filer.

Det er ikke tilladt at integrere Desitin-hjemmesider eller dele heraf i en tredje parts internetsider ved „frames“, „includes“, „inline-links“ eller lignende teknikker. Undtagelser fra denne regel forudsætter et forudgående skriftligt samtykke fra Desitin Pharma A/S.

Desitin har ikke kontrolleret tredjeparternes hjemmesider, der linker til dette Desitin-website og kan ikke gøres ansvarligt for disse fremmede siders indhold.

 

7. Links til tredjeparters websites

Desitin Pharma A/S kan linke til andre internetsider, der forekommer interessante i denne sammenhæng. Desitin overtager i så fald intet ansvar for indholdet og databeskyttelsesstandarden af de sider, der linkes til. Gennem linksætninger til en tredjeparts side udtrykker Desitin ikke sit samtykke eller sin understøttelse af den pågældende sides indhold. Desitin Pharma A/Stilegner sig heller ikke den linkede sides indhold og overtager intet ansvar for korrektheden eller fuldstændigheden af de informationer eller synspunkter på de sider, der linkes til. Ansvarlig for indholdet af de sider, der linkes til, er udelukkende den respektive sides operatør hhv. udbyder.

 

8. Dette websites adressat

Dette Desitins website og det her publicerede indhold henvender sig udelukkende til adressater inden for kongeriget Danmark.

 

9. Databeskyttelse / personlige data

Dette website er omfattet af kongeriget Danmarks databeskyttelseslove. Informationer vedr. indsamling og anvendelse af personlige data ved brugen af dette website findes i Desitin Pharma A/S' databeskyttelseserklæring.

 

10. Copyright

Copyright © Desitin Pharma A/S 2011.

 Alle rettigheder forbeholdes.